Ampisina

 

Bileşimi

Her kapsül, 250-500 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat içerir.

Her tablet, 1 g ampisiline eşdeğer ampisilin anhidrus içerir.

Her 5 ml süspansiyon, 125-250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat içerir.

Her flakon, 250-500 mg-1g ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum içerir.

Özellikleri

·                  Geniş spektrumlu semi-sentetik bir penisilindir.

·                  Bakterilerin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.

·                  Yüksek kan düzeyleri oluşturur.

·                  Kan proteinlerine düşük oranda bağlanarak vücut doku ve sıvılarına etkili yoğunluklarda dağılır.

·                  İdrar ve safra yolu ile yüksek konsantrasyonlarda itrah edilir.

·                  Kanıtlanmış bir toksisitesi yoktur.

Spektrumu

Gram-pozitif bakteriler:

·                  Staphylococcus aureus (beta–laktamaz üretmeyen)

·                  ß-hemolitik streptokok

·                  Streptococcus viridans

·                  Streptococcus faecalis

·                  Streptococcus pneumoniae

·                  Clostridia türleri

·                  Bacillus anthracis

·                  Listeria monocytogenes

Gram-negatif bakteriler:

·                  Haemophilus influenzae

·                  Escherichia coli

·                  Salmonella

·                  Shigella

·                  Proteus mirabilis

·                  Neisseria meningitidis

·                  Neisseria gonorrhoeae

Endikasyonları

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu,

·                  Kulak burun boğaz infeksiyonları

·                  Alt solunum yolu infeksiyonları

·                  Genitoüriner sistem infeksiyonları

·                  Gastrointestinal sistem infeksiyonları

·                  Deri ve yumuşak doku infeksiyonları

·                  Bakteriyel menenjit

·                  Bakteriyel endokardit

·                  Diğer infeksiyonlar

Kontrendikasyonları

Penisilinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarı ve Önlemler

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve zaman zaman ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğü bildirilmiştir. Bu reaksiyonların penisilin aşırı duyarlılığı olan ve/veya çoklu alerjenlere duyarlılığı olan bireylerde görülme olasılığı yüksektir. AMPİSİNA ile tedaviye başlamadan önce; penisilinlere, sefalosporinlere ya da diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenip gözlenmediği dikkatlice araştırılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda AMPİSİNA uygulaması durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda epinefrin ile derhal acil tedaviye başlanılması gerekir. Gerektiğinde oksijen ve intravenöz steroidler uygulanmalı; entübasyon dahil hava girişleri sağlanmalıdır. Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kolondaki normal florayı değiştirir ve Clostridia üremesine yol açabilir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra terapötik önlemler alınmalıdır. Herhangi bir potent ilaçla olabileceği gibi, uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süperinfeksiyon oluşabileceği unutulmamalıdır. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Enfeksiyöz mononükleosis tanısı konan hastalarda ampisilin kullanılmamalıdır; bu olgularda ampisilin ciddi deri döküntülerine neden olmaktadır.

Yan Etkileri

Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi bulantı, kusma, diyare, deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker görülebilir. Ancak ilacı yarıda bıraktıracak kadar ciddi yan etkileri çok enderdir.

İlaç Etkileşmeleri

Beta-laktam antibiyotiklerin (penisilin ve sefalosporinler) aminoglikozidlerle birlikte kullanımı her ikisinin de etkisini azaltabilir. Birlikte kullanımları gerekiyorsa, en az bir saat arayla ayrı ayrı verilmelidir; aynı intravenöz setten karıştırılarak verilmemelidir. Ampisilinin oral kontraseptifler ve östrojen içeren ilaçlarla birlikte kullanımı bu ilaçların etkilerini azaltabilir. Probenesid, ampisilinin renal sekresyonunu yavaşlatır ve her ikisinin de yarılanma süresini uzatır. Kan seviyelerinin uzun süre korunmasının istendiği infeksiyonların tedavisinde ampisilin ve probenesid birlikte kullanılabilir. Ampisilinin allopurinol ile birlikte kullanımı, özellikle hiperürisemik hastalarda deri döküntülerini belirgin olarak artırır. Ancak bunun hiperüriseminin varlığından dolayı ya da allopurinol nedeniyle oluştuğu belirlenememiştir.

Kullanım Şekli ve Dozu

 

Endikasyon

Erişkinler

Çocuklar

·                  K.B.B. infeksiyonları

·                  Alt solunum yolu infeksiyonları

·                  Deri ve yumuşak doku infeksiyonları

250-500 mg
(6 saatte bir )

25-50 mg/kg/gün
(6-8 saatte bir )

·                  Gastro intestinal sistem infeksiyonları

·                  Genito üriner sistem infeksiyonları

500 mg
(6 saatte bir )

50-100 mg/kg/gün
(6-8 saatte bir )

Bakteriyel menenjit

8-14 g
(6 saatte bir )

150-200 mg/kg/gün
(6-8 saatte bir )

Bakteriyel endokardit

8-16 g
(6 saatte bir )

150-200 mg/kg/gün
(6 saatte bir )

Gonore

Tek doz 3.5 g

 

İM ve İV kullanılabilir.
İV veya İV enfüzyon uygulamada 250 ve 500 mg 5ml, 1 g 10 ml ile sulandırılmalıdır.
İzotonik serum fizyolojik solüsyonunda : 8 saat stabildir.
Laktatlı Ringer solüsyonunda : 8 saat stabildir.
% 5 Dekstroz solüsyonunda : 4 saat stabildir.
% 0,9 Serum fizyolojik içinde % 5 Dekstroz solüsyonunda : 4 saat stabildir.

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25°C nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır. Süspansiyonlar sulandırıldıktan sonra buzdolabında (2°C - 8°C arasında) 14 gün aktivitesini kaybetmeden saklanabilir. Enjektabl flakonlar sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ticari Şekli

AMPİSİNA kapsül 250 mg, 16 kapsüllük blister ambalajlarda.

AMPİSİNA kapsül 500 mg, 16 kapsüllük blister ambalajlarda.

AMPİSİNA tablet 1 g, 16 tabletlik blister ambalajlarda.

AMPİSİNA süspansiyon 125 mg / 5 ml, 80 ml lik şişede

AMPİSİNA süspansiyon 250 mg / 5 ml, 80 ml lik şişede

AMPİSİNA enjektabl 250 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2ml)

AMPİSİNA enjektabl 500 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2ml)

AMPİSİNA enjektabl 1 g , 1 flakon + 1 eritici ampul (4 ml)

 

Ana Sayfa