Aspirin Plus C

Formülü : 1 efervesan tablet 0.4 g Asetilsalisilik asit, 0.24 g Vitamin C içerir.

Farmakolojik Özellikleri : Asetilsalisilik asit analjezik, antipiretik, antienflamatuar etkilere sahiptir.

Asetilsalisilik asit bu etkilerini, siklooksijenaz enzimini inhibe ederek gerçekleştirir. Siklooksijenaz (prostaglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu ağrı, ateş, ve enflamasyondan sorumlu prostaglandinlerin sentezini önlemektedir.

Asetilsalisilik asit oral uygulamadan sonra hızlı ve hemen tamamen emilir. Maksimum plazma salisilat düzeylerine 1-2 saat sonra erişilir. Bununla birlikte plazmada etkin konsantrasyon 20-30 dakika içinde sağlanır. Plazma proteinlerine %80-90 oranında bağlanan asetilsalisilik asidin %20'si kanda, %80'i ise karaciğer ve böbreklerde hidrolize olur. Asetilsalisilik asit böbrekler yoluyla salisilik asit ve metabolitleri şeklinde atılır.

Aspirin Plus C'nin içindeki C vitamini askorbik asidin L-izomeridir. Enflamasyon ve soğuk algınlığı hallerinde artan Vitamin C gereksinimini karşılamak, aynı zamanda asetilsalisilik asidin etkinlik ve tolerabilitesini arttırmak üzere Aspirin ile kombine edilmiştir.

Aspirin Plus C'nin gerek solüsyon halinde alınması, gerekse C vitamini içermesi nedeniyle emilimi hızlıdır ve etkisi çabuk başlar.

Kullanıldığı yerler :

Soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında Ağrılarda; örn. baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migren ve adet sancılarında Enflamatuvar hastalıklarda : örn. romatizmal ağrılarda Kontrendikasyonları : Salisilatlara ve diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

Uyarılar / Önlemler : Diğer ilaçlarla birlikte kullanımında ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalıdır.

Astma, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda, gastrointestinal şikayetleri, ülseri veya kanama hikayesi olanlarda, karaciğer harabiyeti olanlarda ve cerrahi müdahale geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini artırabilir.

ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE GRİP VE SU ÇİÇEĞİNE EŞLİK EDEN YÜKSEK ATEŞTE REYE SENDROMU KONUSUNDA HEKİME DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR. Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe, hamileler ve süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Yan etkileri : Doza bağımlı olarak gastroentestinal hemoraji, ülserasyon, kulakta çınlama, vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme görülebilir. Ayrıca nadir vakalarda aşırı duyarlık reaksiyonları olarak kaşıntı, ürtiker, angionörotik ödem, astma ve anaflaksi görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri : Non-steroidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksat'ın istenmeyen etkilerini, antikoagulanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini arttırır.

Asetilsalisilik asit kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini arttırabilir.

Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin (örn. sulfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir.

Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilirler.

Kullanım şekli ve dozu : Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse : Yetişkinlerde : Günde 4 defa, 1-2 efervesan tablet, günde 8 tablete kadar. Çocuklarda : 4-6 yaş arası ½ tablet, 7-9 yaş arası ½-1 efervesan tablet, günde 1-4 tablete kadar.

Kullanım şekli : Efervesan tabletler bir bardak suda eritilir ve içilir.

Doz aşımı : Yüksek dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hipervantilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisizm belirtileri görülebilir. Çok yüksek dozlarda, merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyavasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Akut intoksikasyonda, %5'lik sodyum bikarbonat solüsyonu ile gastrik lavaj yapılır. Ciddi intoksikasyonlarda (örn. i.v. sodyum bikarbonat ile) kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır. Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.

Ticari şekli : 10 Efervesan Tablet

Bayer AG, Almanya lisansı ile imal edilmiştir.

Ruhsat tarihi : 13.08.1992 No : 161/20 Ruhsat sahibi : Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul İmal yeri : Bayer İlaç Fabrikaları A.Ş., İstanbul

Uzun süre yüksek dozda hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC'yi geçmeyen, kuru ve serin bir yerde saklayınız.

KAYNAK: Bayer Türk Kimya San.