Prednol-L

Bileşimi

Her liyofilize ampul, 20-40 mg metilprednisolona eşdeğer metilprednisolon sodyum süksinat içerir.

Her liyofilize ampul, 250 mg metilprednisolon sodyum süksinat içerir.

Özellikleri

· Sentetik ve florsuz bir kortikosteroiddir.

· İV ve İM kullanılabilir.

· Kanda kısa sürede yüksek kortikosteroid düzeyleri gerektiren acil durumlarda kullanılmaya çok uygundur.

· Antienflamatuar etkisi hidrokortizon ve prednisolondan daha kuvvetlidir.

· Mineralokortikoid aktivitesi çok düşüktür.

· Liyofilize olduğundan suda çok çabuk ve kolay çözünür.

Endikasyonları

· Şoklar

· Ödemler

· Çok ciddi infeksiyonlar

· Status astmatikus

· Kollajen hastalıklar

· Pemfigus

· Ciddi alerjik reaksiyonlar

· Böbrek transplantasyonu

Kontrendikasyonları

Uzun süreli tedavilerde; herpes simpleks, kratitis, akut psikoz, latent veya aktif tüberkülozlu hastalarda (buna rağmen bazı akciğer ve menenjit tüberküloz vakalarında anti-tüberküloid ajanlarla beraber uygulanması hayat kurtarıcı olabilir); relatif olarak, peptik ülser, Cushing sendromu, divertikülit, barsakta yeni oluşmuş anastomoz, osteoporoz, renal yetmezlik, tromboembolik temayüllerde, kronik psikotik reaksiyonlarda, varisella, fungal hastalıklar ve diğer ekzamatöz hastalıklarda kontrendikedir.

Uyarı ve Önlemler

Beklenmeyen bir stresle karşılaşan hastalarda stresli durumdan önce, stresli durum sırasında ve sonrasında çabuk etkili kortikosteroidler artırılmış dozlarda kullanılmalıdır. Kortikosteroidler infeksiyonların bazı belirtilerini maskeleyebilir ve bunların kullanımı sırasında yeni infeksiyonlar görülebilir. Uzun süreli kortikosteroid kullanımı posterior subkapsüler katarakt ve glokom oluşumuna yol açabilir, optik sinirlere hasar verebilir ve mantar ya da virüslere bağlı sekonder oküler infeksiyonların ortaya çıkmasını artırabilir. Parenteral kortikosteroid tedavisi uygulanan hastalarda nadiren anafilaktik reaksiyonlar görülebilir, özellikle hastalarda ilaç alerjisi ile ilgili bir geçmiş varsa, uygulamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Steroidler nonspesifik ülseratif kolit, divertikülit, yeni intestinal anastomozlar, aktif ya da latent peptik ülser, renal yetmezlik, hipertansiyon, osteoporoz ve myastenia graviste dikkatli kullanılmalıdır. İmmünosüpresif dozlarda kortikosteroid uygulanan hastalarda canlı aşı kullanımı kontrendikedir; bu hastalarda öldürülmüş ya da inaktive aşılar kullanılabilir. Latent tüberkülozlu ya da tüberkülin reaktivitesi olan hastalarda kortikosteroid uygulanması durumunda yakın takip gerekir. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Hamilelik sırasında zorunlu olarak fazla kortikosteroid kullananların bebekleri hipoadrenalizm olasılığına karşı kontrol edilmelidir. Ayrıca uzun süreli tedavilerde, bebek ve küçük çocukların büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir.

Yan Etkileri

Metilprednisolon tedavisi sırasında görülen yan etkiler, genellikle başka kortikosteroidlerde rastlananlara oranla daha hafif ise de şekil bakımından diğerlerinin aynıdır. Glukokortikoidlerle tedavide ortaya çıkan peptik ülser, infeksiyonlara karşı direncin azalması, osteoporoz oluşumu, psişik bozukluklar, hirsutizm, amenore, akne, purpura gibi yan etkilere metilprednisolon tedavisinden sonra rastlanabilirse de bunlar daha hafif belirtiler halinde görülür. PREDNOL–L genellikle akut olgularda kısa süreli kullanıldığı için, uzun ve devamlı kortikosteroid tedavilerinde görülen yan etkilere rastlanmaz.

İlaç Etkileşmeleri

Rifampisin, fenobarbital ve fenitoin gibi enzim salgılanmasını kamçılayan ajanlar kortikosteroidlerin hepatik bağlanması ve safradan atılmasını hızlandırdığından aktif metilprednisolon düzeylerini düşürür; antikoagülanlara cevap azalabilir. Özellikle erkeklerde salisilatların metabolizmasını hızlandırır.

Kullanım Şekli ve Dozu

İV ve İM kullanılabilir. Başlangıç dozları İV uygulanır; sonraki dozlar , hastanın durumuna göre İV ve İM verilebilir. 48-72 saat sonra tedavi durdurulmalı ya da dozlar giderek azaltılmalıdır.

Çeşitli endikasyonlarda günlük başlangıç dozları;

Şoklar 30 mg/kg (Gerekirse 4-6 saatte bir)
Ödemler 80-200 mg
Çok ciddi infeksiyonlar 40-80 mg
Status astmatikus 80 mg (Gerekirse saatte bir)
Kollajen hastalıklar 40-200 mg
Pemfigus 80-200 mg
Anafilaktik reaksiyonlar 80-200 mg
Böbrek transplantasyonu 120-200 mg

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler

Kronik doz aşımında adrenal süpresyon ihtimali düşünülmelidir. Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Metilprednisolon diyalize edilebilir.

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Şekli

PREDNOL-L ampul 20 mg, 1 liyofilize ampul + 1 eritici ampul (2 ml)

PREDNOL-L ampul 40 mg, 1 liyofilize ampul + 1 eritici ampul (2 ml)

PREDNOL-L ampul 250 mg, 1 liyofilize ampul + 1 eritici ampul (4 ml)

 

 

Ana Sayfa