RANTUDİL RETARD

Formülü :
1 kapsül Rantudil Retard; 90 mg asemetasin içerir.
Ayrıca 1 kapsül Rantudil Retard; boyar madde olarak 0.1232 mg sarı demir oksit, 0.2156 mg kırmızı demir oksit, 0.0616 siyah demir oksit ve 0.77 mg titanyum dioksit içerir.
 
Farmakolojik Özellikler :
Rantudil'in etken maddesi asemetasin; antienflamatuar, analjezik, antipiretik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal bir aktif maddedir.
Asemetasin enflamatuar zincirin önemli bir parçası olan prostaglandinlerin sentezinde rol alan siklooksijenaz enziminin inhibitörüdür. İnsanda emilen asemetasinin %50-90'ı indometasine ve diğer inaktif metabolitlere dönüşmekte ve indometasinle de aynı mekanizma üzerinden güçlü bir prostaglandin inhibisyonu sağlanmaktadır. Ayrıca hayvan modellerinde asemetasinin mast hücrelerinden histamin salınımı, protein denatürasyonunun inhibisyonu, serbest sülfidril gruplarının artan konversiyonu, kompleman aktivitesinin inhibisyonu, lizozomal membranların stabilizasyonu, ve serotonin ile bradikinin aracılık ettiği enflamatuar eylemin inhibisyonu üzerine etkileri vardır. Dolayısıyla, asemetasinin insandaki antienflamatuar aktivitesinin tamamı ana bileşik ile onun ana metaboliti olan indometasinin farmakolojik etki kombinasyonunun bir sonucudur.Rantudil Retard (90 mg asemetasin) maksimum plazma konsantrasyonlarına ortalama 4 saatte ulaşır. 6 ve 10 saat sonra kan konsantrasyonları retard asemetasinde retard olmayan asemetasinden anlamlı olarak daha yüksektir. Metaboliti olan indometasinin pik konsantrasyonları yaklaşık 0.5-1.0 saat sonra oluşur. Plazma proteinlerine bağlanma asemetasin için %97, indometasin için %99 oranındadır.
Asemetasinin eliminasyon yarı ömrü 1.25-5.2, indometasinin ise 3.7-7.5 saat arasındadır. Asemetasinin farmakolojik olarak aktif olan tek metaboliti indometasindir. Asemetasin ve metabolitleri %40 renal ve %60 safra yolu ile atılır.
 
Endikasyonları :
Aşağıdaki belirtilen durumlardaki ağrı ve hareket kısıtlılığında:
- Kronik artiküler romatizma (kronik poliartrit, romatoid artrit)
- Psöriatik artrit
- Dejeneratif artropatilerdeki, özellikle de büyük eklemlerin ve spinal kolon artropatilerindeki akut enflamatuar hadiseler
- Ankilozan spondilit
- Gut atakları
- Eklemlerin, kasların ve tendonların enflamatuar hadiseleri, tenosinovit, bursit
- Lumbago-Siyatalji
- Operasyonlardan ve kontüzyonlardan sonraki enflamasyon ve şişlikler
- Yüzeyel venlerin ve diğer damarların enflamasyonları (tromboflebit ve vaskülitler).
 
Kontrendikasyonları :
Nedeni anlaşılamayan dishematopoez ve asemetasin ya da indometasine aşırı duyarlık kesin kontrendikasyonlardır.Gastrik ve duodenal ülseri olanlarda (veya ülser hikayesi), kullanımdan önce fayda-risk oranı göz önüne alınmalıdır.
Asemetasinin çocuklarda kullanımı, bu gruba dair bir tecrübe olmadığı için tavsiye edilmez.Asemetasinle yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda teratojenik, mutajenik veya karsinojenik bir etkiye rastlanmamasına rağmen, Rantudil gebelik süresince ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Uyarılar / Önlemler :
Nonsteroid antienflamatuar / analjeziklere aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. astım atakları, cilt reaksiyonları veya akut rinit) gösteren hastalar belirli önlemler (acil durumlar için hazırlıklı olma) alınmadan Rantudil kullanmamalıdır. Astım, saman nezlesi, nazal mukoza konjesyonu ve kronik solunum sistemi enfeksiyonu olan hastalar aşırı duyarlık reaksiyonları riski altındadırlar.Hikayelerinde gastrik veya duodenal ülsere dair deliller olan ya da gastroentestinal belirtiler gösteren hastalar, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve/veya kalp yetmezliği olanlar ve yaşlı hastalar tıbbi gözlem altında tutulmalıdır.
Asemetasin ile epilepsi, Parkinson hastalığı ve psikiyatrik hastalıkların belirtilerinde artış olabilir. Santral sinir sistemine etkili ilaçlar veya alkolle birlikte alındığında dikkatli olmak gerekir.Hemorajiye eğilimi artmış hastalarda trombosit agregasyonu etkilenebilir.Başdönmesi, sersemlik, uyuşukluk gibi santral yan etkileri görülebileceğinden araç veya makine kullanma kabiliyetinde azalma olabilir.
 
Yan Etkiler / Advers Etkiler :
Aşağıdaki yan etkiler ara sıra görülür :
Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, başağrısı, başdönmesi, uyuklama hali, halsizlik.
Asemetasin ile nadir görülen yan etkiler ise : Gastroentestinal ülserler (hemoraji ve perforasyon olabilir), anksiyete hali, konfüzyon, psikozlar, hallüsinasyonlar, kulakta çınlama, iştah kaybı, kas güçsüzlüğü, periferik nöropatiler, böbrek harabiyeti, ödem, hipertansiyon, hiperkalemi, hipersensitivite (eritem, ürtiker ve kaşıntı), alopesi, anaflaktik reaksiyonlar ve lökopenidir.
İzole vakalarda şunlar ortaya çıkabilir : Trombopeni, agranülositoz, aplastik anemi, işitme bozuklukları, şiddetli cilt reaksiyonları, akut böbrek yetmezliği, toksik hepatit ve karaciğer harabiyeti, hiperglisemi ve glukozüri, anjinal belirtiler, vajinal hemorajiler ve uzun süre kullanımdan sonra retinal pigment dejenerasyonu ve korneada bulanıklık.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZZ.
 
İlaç Etkileşimleri :
Asemetasin ve digoksin preparatlarının aynı zamanda verilmesi serum digoksin seviyesini yükseltebilir. Lityum tedavisi gören hastalarda lityum klirensi izlenmelidir.
Büyük oranda plazma proteinlerine bağlanan diğer aktif maddelerle asemetasin arasında herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.Asemetasin tromboksan sentezini inhibe ettiği için, antikoagülanlarla birlikte alındığında hemoraji riski artabilir. Asetilsalisilik asit serum asemetasin seviyesini düşürebilir. Kortikosteroidler veya diğer antienflamatuarlarla birlikte verildiğinde gastroentestinal hemoraji riski artar.
Penisilinlerle ve probenesidle kombinasyon asemetasin eliminasyonunu yavaşlatabilir, furosemidle ekskresyonu hızlanır. Diğer non-steroid antienflamatuarlarda olduğu gibi asemetasin de diüretiklerin ve antihipertansiflerin etkilerini zayıflatabilir. Asemetasin hiperkalemiye yol açabileceğinden dolayı potasyum tutucu diüretikler alan hastalarda serum potasyum seviyeleri izlenmelidir.
 
Kullanım Şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinler günde 1 Rantudil Retard kapsül almalıdır.Hastalığa ve şiddetine bağlı olarak gerektiğinde doz günde 2 kapsüle çıkartılabilir.
 

Rantudil Retard kapsül yemek sırasında bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Tedavi süresine doktor karar vermelidir.
 
Doz Aşımı ve Tedavisi :
Dozaşımında, fenalık hissi, kusma, karın ağrısı, terleme, santral sinir sistemi bozukluğu, hipertoni ve bileklerde ödem, oligüri, hematüri, solunum depresyonu, kramplar ve koma görülebilir.Tedavi semptomatiktir; mide yıkanması, sıvı dengesini hesap ederek diürezi stimüle etmek ve gerektiğinde şok tedavisi yapılır.
Saklama koşulları : 25 oC'nin altında saklayınız, rutubetten koruyunuz.
 
Ticari Takdim Şekli :
Rantudil Retard 90 mg : 90 mg asemetasin içeren 20 kapsüllük blister ambalaj
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri :
Rantudil Forte 60 mg : 60 mg asemetasin içeren 30 kapsüllük blister ambalaj
Bayer AG, Almanya lisansı ile üretilmiştir.
Ruhsat sahibi : Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. - İstanbul
Ruhsat tarihi : 18.10.1993 No. : 166 / 33
Üretici : Bayer İlaç Fabrikaları A.Ş., Topkapı - İstanbul
Reçete ile satılır.
Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.