Salofalk Lavman

Salofalk Lavman Mesalazin (5-ASA) 7 Lavman 4 gr/60 cc.

Topikal antiinflamatuar. İnflamatuar barsak hastalıklarının (Crohn hastalığı, ülseratif kolit) akut dönem tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde kullanılır.

Doz: Hekim tarafından belirlenerek uygulanır.

Formül :

60 g’lık Salofalk Lavman süspansiyonu; 4.0 g Mesalazin (5-aminosalisilik asit) içerir.

Farmakolojik Özellikleri :

Mesalazinin sadece bir kısmı emilime uğradığından, etkisinin sistemik olmaktan çok lokal olduğu kabul edilmektedir. Mesalazin, gastrointestinal sistem mukozasında, emilim sırasında ve ayrıca karaciğerde asetilasyona uğrar. Bazı araştırıcılara göre asetillenmiş metabolit de aktiftir ve idrarla atılır.

Mesalazinin kendi yarılanma ömrü 1 saat, plazma proteinlerine bağlanma oranı ise %40 civarındadır. Asetillenmiş metabolitin yarılanma ömrü 5-10 saat ve plazma proteinlerine bağlanma oranı ise %80’dir. Mesalazinin plasentadan geçişi, ihmal edilebilir düzeyde olup, anne sütene geçmesi söz konusu değildir.

Endikasyonları :

Ülseratif kolitin akut ataklarının (alevlenme) tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları :

Ciddi karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozukluklarında ve gastro-duodenal ülser vakalarında, patolojik kanama eğilimi görülen vakalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler :

Salofalk, gebeliğin son birkaç haftasında, yeni doğmuş bebeklerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin ilk üç ayında, ancak tıbbi zorunluluk olduğu takdirde kullanılmalıdır.

Emzirme sırasındaki kullanım için yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak, ilacı kullanan anneler, bebeklerini emzirmekten kaçınmalıdır.

Yan Etkiler / Advers Etkiler :

Alerjik cilt kızarmaları, ilaç tedavisine bağlı hiperpreksi, bronş spazmı ve Lupus eritematozus benzeri sendrom gibi, doza bağlı olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

Yüksek methemoglobin seviyelerine rastlanabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

İlaç Etkileşimleri :

Salofalk ile birlikte alındığında sülfonilürelerin hipoglisemik etkisi artabilir. Kumarin türevleri, metotreksat, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton, furosemid ve rifampisin gibi ilaçlarla etkileşebileceği hatırda tutulmalıdır. Salofalk, glukokortikoidlerin midedeki advers etkilerini şiddetlendirebilir.

Dozaj, Uygulama ve Tedavi Süresi :

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe; Bir şişe Lavman içeriği, yatmadan önce tarifen uygulanmalıdır. Salofalk Lavman ile en iyi sonuçlar, ilaç uygulanmadan önce barsak lavajı (temizliği) yapıldığında alınmaktadır.

Lavman içeriğinin, homojen hale getirilmesi için şişe, uygulamadan önce iyice çalkalanmalıdır. Lavman uygulanacak kişi sol tarafına uzanmalı, sol bacağını uzatmalı ve sağ bacağını karnına doğru çekmelidir (bkz.Şekil). Salofalk Lavman’ın koruyucu kapağı açılarak, vazelinli aplikatör makata, ucu karın boşluğuna bakacak yönde uygulanmalı ve ileriye doğru itilmelidir. Aplikatör adı verilen ince, vazelinli kısım, makata iyice uygulandıktan sonra, akordeon şekilli şişe, içindeki ilaç tamamen boşalıncaya kadar, arkasından öne doğru sıkıştırılmalı, uygulama tamamlandıktan sonra ise Salofalk Lavman aplikatörü makattan çıkarılmalıdır.

İlacın uygulandığı yatar pozisyon, 30 dakika süre ile korunduğunda, ilacın barsakta dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmaktadır. Ayrıca en iyi tedavi sonuçları; ilacın uygulandığı yerde gece boyunca, uzun süreli kalması sağlandığında elde edilir.

Tedavi süresi, hekim tarafından belirlenmelidir.

Akut atakların Salofalk Lavman ile tedavisinde genellikle 6-12 haftalık uygulama yeterli olmaktadır. Salofalk Lavman, akut atak sonlandıktan sonra kullanılmamalı, gerekiyor ise tedaviye farklı bir Salofalk formu ile devam edilmelidir.

NOT: Salofalk Lavman, kutu üzerindeki son kullanım tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Dozaşımı ve Tedavisi :

Dozaşımı durumunda; gastrik lavaj, diürezi teşvik etmek için i.v. elektrolit transfüzyonu yapılır. Spesifik bir antidotu yoktur.

Saklama Koşulları :

25o C’nın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Takdim Şekli :

7 adet 60 g’lık lavman içeren kutularda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri :

Salofalk Enterik Tablet: 100 Enterik Tablet içeren kutularda

Salofalk Suppozituar : 10 - 30 supozituvar içeren kutularda

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Reçete ile satılır.

Ruhsat Tarihi ve No. : 08.08.1990 – 89/72

Ruhsat Sahibi :

ALİ RAİF İLAÇ SAN.A.Ş.

İkitelli Organize San.Bölgesi

Haseyad II.Kısım No:228

34670 İkitelli / İst

Tel: 0212 549 25 42

İmal Yeri :

Dr.Falk Pharma GmbH

Freiburg - Almanya

Kaynak: Ali Raif İlaç San.